Text Box: Kefahaman terhadap dakwah Islamiyyah

KEFAHAMAN TERHADAP DAKWAH ISLAMIYYAH

(Dari Madrasah Al-Imam Asy-Syahid Hassan Al Banna)

 

BAGAIMANAKAH JALAN KERJA DAKWAH?

 

1.  Dari manakah dimulainya?

 

Dakwah dimulai dari lahirnya sekelompok orang yang SEDAR dan INSAF, serta yakin akan tugas mereka, disamping IMAN yang tebal kepada Allah SWT.  Dakwah Rasulullah saw dibantu oleh para sahabah yang memiliki jiwa PENGORBANAN yang tinggi untuk jalan Allah.  Di dalam makna ini, Imam Al-Banna menjelaskan:

 

     "Pembentukan suatu ummah, pendidikan suatu bangsa, pencapaian cita-cita,

dan pendukungan prinsip memerlukan kekuatan jiwa yang besar dari ummah atau bangsa yang ingin mencapai cita-citanya itu.  Kekuatan jiwa yang terjelma dalam kemauan yang kuat dan tak mengenal lemah; kesetiaan yang terpadu, tak mudah terpengaruh, dan tak kenal uzur; memiliki pengorban an yang tinggi yang tak terhalang oleh perasaan tamak; mengenal serta mengimani dan memandang tinggi terhadap prinsip perjuangan sehingga seseorang dapat memelihara diri dari penyelewengan atau terpedaya oleh prinsip-prinsip lain"

 

Inilah dia sifat pribadi mereka yang mampu mendukung dakwah ini.  Inilah dia

titik awal kerja dalam dakwah, yaitu melalui proses PEMBINAAN PERIBADI pendakwah yang jitu;  Sebagaimana permulaan dakwah Rasulullah SAW dengan membina peribadi para da'i seperti yang tergambar dalam surat Al-Muzzamil yang mana Allah memerintahkan mereka dengan latihan ibadah Qiyamullail (shalat Tahajjud) sebagai persiapan menghadapi ujian dakwah yang penuh dengan berbagai cobaan di hari-hari

depannya.

 

2.  Sumber kekuatan.

 

Dimanakah sumber kekuatan dakwah?  Sebenarnya, kekuatan bermula dari kekuatan IMAN, kemudian diikuti oleh kekuatan Ukhuwah Islamiyah, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan material dan organisasi.

 

     "Kebanyakan orang menyangka bahwa timur kekurangan kekuatan material,

peralatan perang, dan perjuangan untuk mereka bangun menyaingi ummat yang telah merampas hak dan menindas mereka.  Anggapan ini ada benarnya, namun di sana ada lagi sesuatu yang LEBIH PENTING yaitu kekuatan ruh yang terjelma dalam AKHLAK yang tinggi, jiwa yang harmonis, mengetahui dan meyakini kebenaran, dan pengorbanan demi menunaikan kewajiban"

 

Disamping kekuatan iman dan ukhuwah adalah kekuatan ilmu, syaksiah, badan, dan

kesatuan.  Inilah yang menjadi kekuatan asasi.  Setelah ini barulah diikuti

dengan kekuatan organisasi, media, ekonomi, dan militer.  Adalah anggapan yang keliru bahwa dakwah harus dimulai dengan kekuatan materi (kebendaan); kerana asas kekuatan awal adalah pribadi du'at itu sendiri, kemudian barulah diikuti dengan kekuatan yang lain.  Hakikat ini telah terbukti di dalam sejarah dakwah itu sendiri.

 

3.  Wasilah-wasilah (jalan-jalan kerja) dakwah

       "Wasilah di dalam pembinaan dan pengukuhan setiap dakwah dapat dikenali oleh siapa saja yang mengkaji sejarah jamaah.  Intisari dari wasilah ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

       

  IMAN DAN AMAL, KASIH SAYANG, dan PERSAUDARAAN"

 

       "Wasilah umum dakwah ini tidaklah berubah, yaitu berkisar dalam tiga hal

berikut: IMAN yang mendalam, pembinaan (takwin) yang teliti, dan AMAL yang terus menerus".."

 

       "Adapun wasilah yang telah saya janjikan untuk dibicarakan adalah

terkandung dalam tiga rukun.  Dan di sekitar tiga rukun inilah berputarnya

fikrah Ikhwanul Muslimin", yaitu: Manhaj (metodologi) yang benar, Mu'min yang

beramal, dan kepemimpinan yang cekap dan dipercaya.

 

Ringkasnya, jalan kerja dakwah dapat disimpulkan sebagai berikut:

keimanan yang kuat, persaudaraan yang kukuh, pembinaan (tarbiyah) atau

pembentukan yang teliti dan rapi, amalan yang tak putus-putusnya yang tak

mengenal lelah ataupun putus asa, disertai dengan panduan manhaj yang

bersumberkan sumber-sumber yang sahih, serta kepemimpinan yang mempunyai daya juang dan kemampuan yang tinggi dan dapat dipercaya.

 

4.   Beransur-ansur (tadarruj) di dalam langkah kerja

 

Maksud tadarruj adalah kita TIDAK TERGESA-GESA dalam bekerja mencapai tujuan. Segala amal harus disusun dan direncanakan mengikuti tingkatan-tingkatan atau tahap-tahap yang ditentukan.  Misalnya, upaya pembentukan harus didahulukan daripada upaya-upaya lain di dalam medan yang lebih berat dan mendatang.

 

     "Perlu adanya kesungguhan dan amal, serta usaha pembinaan (takwin) setelah kita melaksanakan upaya PENJELASAN kepada masyarakat umum.  Kemudian diikuti dengan upaya pengasasan setelah kita melasanakan usaha MENDIDIK"

 

Yaitu, upaya dakwah adalah bertahap: pertama, PENYAMPAIAN RISALAH; kemudian diikuti dengan usaha pembinaan dan pembentukan saf-saf perjuangan Islam; dan akhirnya mengasaskan kerja-kerja Islam:

      "Sesungguhnya setiap dakwah perlu memiliki tiga marhalah: Marhalah di'ayah (MENYERU) dan ta'rif (MEMPERKENALKAN), dan menyebarkan fikrah serta menyampaikannya kepada masyarakat banyak.  Kemudian diikuti oleh Marhalah takwin (membentuk) dan memperbaiki ansar (pembantu dakwah), menyediakan anggota saf dari mereka yang menyambut seruan tersebut.

 

       Kemudian diikuti oleh marhalah pelaksanaan, amal, dan kerja yang

membuahkan hasil"

 

Kalimat diatas dapat difahami dengan mengingat bahwa marhalah yang dimaksud adalah dari segi keutamaan tuntutan kerja dan bukan dari waktu.  Yakni, pekerjaan kita berawal dari penyampaian fikrah, diikuti dengan pembentukan mereka yang menyambut, seterusnya diikuti oleh persediaan dan penglibatan secara langsung dalam medan amal.

 

5.  Kesempurnaan di dalam pelaksanaan  (Takamul fi tatbiq)

 

Imam Al-Banna menyebutkan bahwa dakwah Islamiah BUKANLAH parti politik, namun penegakan hukum Allah adalah salah satu tugas kita.  Dakwah bukan pula satu mazhab fiqih, kuliah syara, atau institusi fatwa, namun lebih mementingkan syari'ah.  Demikian pula, dakwah bukan lembaga sosial, tetapi kita mementingkan persoalan MENJAGA kebajikan masyarakat.

 

Singkatnya, dakwah Islamiah bukan hanya sebagian dari dakwah-dakwah itu, namun meliputi keseluruhan makna tersebut.  Inilah maksud kesempurnaan dalam pelaksanaan:  tumpuan dakwah bukanlah hanya sebagian permasalahan ummat saja, melainkan harus mementingkan semua permasalahan ummah dalam kerja-kerja dakwah.

ASHA’IRAH

Pendedahan Aliran Wahabiyyah menurut perspektif para ulama’ ahli sunnah wal jamaah (Asha’irah)